معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید ارزیابی کیفی به منظور شناسایی تأمین کنندگان پمپ خلاء کندانسور نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/06/01
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/12
تاریخ گشایش پاکت ها1399/06/31
میزان سپرده(ريال)3,338,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه دنیای جوانان مورخ 1399/06/01<br>روزنامه یاقوت وطن مورخ 1399/06/04
توضیحات:تجدید شماره 01/ف/99
پیوست ها:
تجدید پمپ خلا.rar