معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی نیروگاه بعثت
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1399/06/02
مهلت خرید اسناد تا:1399/06/12
تاریخ گشایش پاکت ها1399/07/01
میزان سپرده(ريال)303,250,000
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:همه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد ایران صورت می گیرد
پیوست ها:
9902.zip