معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام امور مربوط به نگهبانی ،انتظامی و برقراری نظم و امنیت برای نیروگاههای سیکل ترکیبی شیروان،شهید کاوه و گازی قاین(نوبت دوم)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های گازی خراسان
مهلت خرید اسناد از:1399/05/09
مهلت خرید اسناد تا:1399/05/16
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/21
میزان سپرده(ريال)1,530,000,000
روزنامه های درج آگهی:قدس
توضیحات:
پیوست ها:
99142.zip