معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید یک ست بسکت سرد و یک ست بسکت گرم تولید داخل جهت واحدهای نیروگاه بخار ایرانشهر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1399/04/30
مهلت خرید اسناد تا:1399/05/04
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/15
میزان سپرده(ريال)1,000,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کثیرالانتشار
توضیحات:دریافت اسناد از سامانه ستاد با فراخوان    2099001545000003
پیوست ها: