معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید هیدرولیک کوپلینگ و کلاچ لانگستروم نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/04/28
مهلت خرید اسناد تا:1399/05/04
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/20
میزان سپرده(ريال)452,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه اقتصاد ملی مورخ 1399/04/28<br>روزنامه اقتصاد ملی مورخ 1399/04/31
توضیحات:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 03/م/99
پیوست ها:
تجدید هیدرولیک کوپلینگ.rar