معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بسکت‌های لانگستروم نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/04/24
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/31
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/13
میزان سپرده(ريال)3,311,800,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه نواوران .مورخ 1399/04/23<br>روزنامه امروز مورخ&nbsp; 1399/04/28
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 06/م/99
پیوست ها:
تجدید خرید بسکت.rar