معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پره های ردیف شش توربین فشار ضعیف نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/04/22
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/29
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/13
میزان سپرده(ريال)5,520,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1399/04/22<br>روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1399/04/25
توضیحات:مناقصه شماره 12/م/99
پیوست ها:
خرید پره ردیف 6.rar