معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای گاز و بخاری نیروگاههای سطح استان و بازسازی قطعات داغ به همراه تامین قطعات
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1399/04/21
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/26
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/12
میزان سپرده(ريال)15,149,205,432
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کثیر انتشار
توضیحات:مناقصه یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی میباشد واول اسناد ارزیابی کیفی بررسی و شرکتهایی که حداقل امتیاز (60) را بدست اورن پاکات ( الف- ب-ج ) آنها به ترتیب بازگشایی میگردد
پیوست ها: