معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش ضایعات نیروگاههای ایسین و بندرعباس
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/04/02
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/18
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/18
میزان سپرده(ريال)240,575,000
روزنامه های درج آگهی:1399/04/02 روزنامه آفرینش<br>1399/04/05 روزنامه نسل فردا
توضیحات:شماره 01/ز/99
پیوست ها:
01-ز-م.rar