معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش 40 تن از لوله های ضایعاتی کندانسور و کولرهای آب از جنس CUZN20AL2 F39
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/31
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/15
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/15
میزان سپرده(ريال)1,600,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مزایده سلیمی.pdf