معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:ساخت 70 عدد پره اف دی فن (F.D.FAN)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/31
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/05
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/15
میزان سپرده(ريال)1,300,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه.pdf