معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید دو ست تایرود روتور کمپرسور (طبق شرح آگهی پیوست) شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/29
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/05
تاریخ گشایش پاکت ها1399/05/15
میزان سپرده(ريال)470,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در تاریخ 99/04/21 تجدید گردید
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
صورتجلسه بررسی فنی پیشنهادها و تعیین امتیازهای فنی مناقصه گران.pdf    
صورتجلسه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی حداقل قیمت پیشنهادی.pdf    
صورتجلسه تعیین برنده.pdf    
صورتجلسه گشایش پاکتهای الف و ب در مناقصات دومرحله ای.pdf    
صورتجلسه گشایش پاکتهای ج در مناقصات دومرحله ای.pdf    
صورتجلسه مستندسازی پیش از فراخوان.pdf