معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید دو ست تایرود روتور کمپرسور (طبق شرح آگهی پیوست) شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/29
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/05
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/21
میزان سپرده(ريال)470,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf