معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:99/01، خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
مهلت خرید اسناد از:1399/03/27
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/07
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/21
میزان سپرده(ريال)463,000,000
روزنامه های درج آگهی:خراسان
توضیحات:
پیوست ها:
پیش از فراخوان 99.01.rar