معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز بخش الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1399/03/27
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/03
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/16
میزان سپرده(ريال)1,765,700,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ثروت مورخ 1399/03/27<br>روزنامه کائنات مورخ 1399/03/31
توضیحات:منافصه شماره 04/م/99
پیوست ها:
الکتریک ایسین.rar