معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش سهام متعلق به شركت مديريت توليد برق نكا و شرکت مدیریت تولید برق گیلان در شركت تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران (صنير)
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/21
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/07
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/22
میزان سپرده(ريال)828,374,496
روزنامه های درج آگهی:جمهوري اسلامي مورخه 20 و 21
توضیحات:
پیوست ها:
اسناد.zip