معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش پسماندهی جامد كف كوره و پسماندهای آبگيري شده حاصل از قلياشويي بويلر نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/21
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/02
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/16
میزان سپرده(ريال)261,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه مناقصه و مزايده مورخ 20 و 21 خرداد
توضیحات:
پیوست ها:
اسناد مزايده عمومي.zip