معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت 5 ست بالانس دیسک مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شازند
مهلت خرید اسناد از:1399/03/24
مهلت خرید اسناد تا:1399/04/01
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/16
میزان سپرده(ريال)270,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کشوری اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها: