معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام کلیه عملیات مربوط به بازسازی ساختمان مرکزی اداری بلوار طالقانی ساری
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد سليمی
مهلت خرید اسناد از:1399/02/25
مهلت خرید اسناد تا:1399/03/01
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/12
میزان سپرده(ريال)1,416,875,299
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه.pdf