معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پکینگ برج خنک کننده واحد 5 نیروگاه اصفهان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1399/02/23
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/29
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/12
میزان سپرده(ريال)2,250,000,000
روزنامه های درج آگهی:اقتصاد سرآمد، اقتصاد مردم
توضیحات:دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها:
0001.jpg