معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات عمومی (امور آبدارخانه، دبیرخانه، اداری و امور بهره برداری از تأسیسات) و حمل و نقل شرکت تولید نیروی برق اصفهان در سال 1399
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1399/02/23
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/29
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/12
میزان سپرده(ريال)1,050,000,000
روزنامه های درج آگهی:اقتصاد سرآمد، اقتصاد مردم
توضیحات:
پیوست ها:
0001.jpg