معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:سرویس ایاب و ذهاب پرسنل روزکار و شیفت کار نیروگاه اصفهان و هسا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1399/02/21
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/31
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/07
میزان سپرده(ريال)320,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه اصفهان امروز صفحه اخر  مورخ 99/2/18
توضیحات:آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ساعت 9 صبح مورخ 99/3/7 می باشد
پیوست ها:
monaghese.jpg    
آگهی مناقصه.pdf