معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:98/04(تجدید) اورهال چهار دستگاه آسانسور باربر بویلر و تعمیر و نگهداری چهار دستگاه آسانسور باربر و دو دستگاه آسانسور نفر بر نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
مهلت خرید اسناد از:1399/02/15
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/24
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/08
میزان سپرده(ريال)726,000,000
روزنامه های درج آگهی:تفاهم - صبح ساحل
توضیحات:
پیوست ها: