معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:ساخت دو سری معادل 384 عدد بسکت های لعابدار لایه سرد ایر پری هیترواحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1399/02/16
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/25
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/10
میزان سپرده(ريال)841,920,000
روزنامه های درج آگهی:جمهوری اسلامی
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc.99.2.zip