معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری خرید یکساله شیر پاکتی 200 cc با درصد چربی 5/2% برای مصرف روزانه کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (به مقدار حدوداً 240.000 عدد)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/02/11
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/03/10
میزان سپرده(ريال)251,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf