معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش ضایعات از نوع لوله های آهنی واقع در نیروگاه شهید مفتح طبق اسناد بارگذاری شده در سامانه تدارکات دولت
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
مهلت خرید اسناد از:1399/02/08
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/13
تاریخ گشایش پاکت ها1399/02/23
میزان سپرده(ريال)78,400,000
روزنامه های درج آگهی:عصر رسانه
توضیحات:
پیوست ها:
mozayedeh.pdf