معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری فعالیتهای eva-ip و فید واتر هیتر (هارپهای شمالی و جنوبی) و تعویض عایق کلدینگ دیواره داخلی داکت ورودی بویلر و اگزوز واحد های 1 تا 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/03/10
مهلت خرید اسناد تا:1399/03/24
تاریخ گشایش پاکت ها1399/04/07
میزان سپرده(ريال)390,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در مورخ 99/02/13 تجدید گردید.<br>این مناقصه در مورخ 99/03/10 برای بار دوم تجدید گردید.
پیوست ها:
تجدید 2 دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf