معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:98/41 رنگ و پوشش تجهيزات صنعتي واحدهاي شماره 1 الي 6 نيروگاه رامين
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اهواز
مهلت خرید اسناد از:1398/12/25
مهلت خرید اسناد تا:1399/01/06
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/25
میزان سپرده(ريال)456,800,000
روزنامه های درج آگهی:صبح مارون
توضیحات:تذكر مهم :<br>هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستي بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگري قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايي پاكاتي كه فاقد لاك و مهر مي باشند خودداري خواهد شد. <br>چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضي در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند
پیوست ها: