معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از نيروگاه ایسین در سال 1399
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/12/25
مهلت خرید اسناد تا:1399/01/06
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/20
میزان سپرده(ريال)6,883,133,595
روزنامه های درج آگهی:روزنامه رسالت مورخ 1398/12/25<br>روزنامه سیاست روز مورخ 1398/12/28
توضیحات:مناقصه شماره 33/م/98
پیوست ها:
o&m.rar