معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعویض بسکت ها، بازسازی سکتورپلیت ها، Tبارها ، L بارها و سیل های لانگستروم واحد 2 نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
مهلت خرید اسناد از:1398/12/26
مهلت خرید اسناد تا:1399/01/19
تاریخ گشایش پاکت ها1399/02/04
میزان سپرده(ريال)1,933,000,000
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
پیش از فرخوان 98.07.rar    
صورتجلسه تجدید 98.07.rar