معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش حدود ۱۵ تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود ۸۰ تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/12/20
مهلت خرید اسناد تا:1399/01/07
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/24
میزان سپرده(ريال)115,000,000
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنامه مناقصه و مزایده مورخ 19 و 20 اسفند
توضیحات:
پیوست ها:
شرایط مناقصه.zip