معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 2 عدد كامپيوترSU مربوط به سيستمDCS TELEPERM XP با مشخصات:ADVANTECH RAM: 4G CPU: Intel Core2Duo 3Ghz HHD: 1TB SATA Network card:Intel Gigabit OS: SCO UNIX 5.0.7 شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/12/15
مهلت خرید اسناد تا:1398/12/28
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/30
میزان سپرده(ريال)175,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf