معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد اسيد سولفوريك 98 درصد مورد نياز واحدهاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/12/13
مهلت خرید اسناد تا:1398/12/22
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/16
میزان سپرده(ريال)308,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه امين
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc.98.30.zip