معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید سیستم سرمایش تبخیری مدیا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1398/12/12
مهلت خرید اسناد تا:1398/12/21
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/19
میزان سپرده(ريال)1,100,000,000
روزنامه های درج آگهی:هفت صبح
توضیحات:کلیه مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران انجام خواهد گرفت
پیوست ها:
98-6.zip