معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/12/11
مهلت خرید اسناد تا:1398/12/24
تاریخ گشایش پاکت ها1399/01/20
میزان سپرده(ريال)510,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf