معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/01/20
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/02
تاریخ گشایش پاکت ها1399/02/17
میزان سپرده(ريال)510,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه یک بار در مورخ 99/01/20 تجدید گردید
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf