معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید دو عدد كنترل والو (CONTROL VALVE) ، سايز:"4 ، كلاس:1500 ، PN:900، متريال 1.0619 ، ساخت شركت:HORA آلمان، Type:PSG-N10.07A شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1399/01/23
مهلت خرید اسناد تا:1399/02/04
تاریخ گشایش پاکت ها1399/02/20
میزان سپرده(ريال)330,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه در مورخ 99/01/23 یک بار تجدید گردیده است.
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf