معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید دو عدد بالو والو ترکیبی ( پنج راهی ) گازوئیل ساخت داخل جهت واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1398/11/23
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/05
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:استعلام بهاء مزبور طبق مدارک پیوست و از طریق سامانه ستاد انجام می شود 
توضیحات:
پیوست ها:
9878.pdf