معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید یکدستگاه پمپ روانکاری ساخت داخل جهت واحدهای گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نوع معاملهانتخاب کنید
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1398/11/23
مهلت خرید اسناد تا:
تاریخ گشایش پاکت ها1398/11/30
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی: استعلام بهاء طبق مدارک پیوست و از طریق سامانه ستاد انجام می شود
توضیحات:
پیوست ها:
9877.pdf