معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید وکیوم پمپ های کندانسور نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/11/23
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/30
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/12
میزان سپرده(ريال)2,431,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه خراسان مورخ 1398/11/23<br>روزنامه جمهور مورخ 1398/11/26
توضیحات:مناقصه شماره 25/م/98
پیوست ها:
وکیوم پمپ.rar