معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:پوشش دهی 500 عدد از آندهای سلهای آب ژاول سازی واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/11/09
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/19
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/04
میزان سپرده(ريال)386,800,000
روزنامه های درج آگهی:درج در رونامه جمهوری اسلامی مورخه 7 و 8 بهمن سال 98
توضیحات:
پیوست ها:
t doc.zip