معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور و اکونومایزر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نک
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/26
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/07
میزان سپرده(ريال)687,498,000
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنامه مناقصه و مزایده مورخه 15 و 16 بهمن سال 98
توضیحات:
پیوست ها:
tender docs. 98.22.1.zip