معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوله های RH2 واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/26
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/07
میزان سپرده(ريال)1,332,795,840
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنامه تجارت مورخه های 15 و 16 بهمن 98
توضیحات:
پیوست ها:
tender docs. 98.20.1.zip