معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تامین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های تعمیرات دوره ای 50000 هزار ساعته واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/11/09
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/20
تاریخ گشایش پاکت ها1398/11/30
میزان سپرده(ريال)1,581,617,477
روزنامه های درج آگهی:روزنامه قدس مورخه 7 و 8 بهمن 98
توضیحات:
پیوست ها:
t doc.zip