معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چرخ‌دنده‌های گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/11/16
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/23
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/05
میزان سپرده(ريال)455,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابرار اقتصادی مورخ 1398/11/16<br>روزنامه تفاهم مورخ 1398/11/19
توضیحات:مناقصه شماره 30/م/98
پیوست ها:
چرخ دنده گیبرکس.rar