معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید قطعات یدکی مورد نیاز بویلر پمپ های نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1398/11/19
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/21
تاریخ گشایش پاکت ها1398/12/07
میزان سپرده(ريال)1,500,000,000
روزنامه های درج آگهی:ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 98-75.pdf