معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تعمیرات اساسی دو دستگاه GCB(Genarator Circuit Breaker) واحدهای گازی نیروگاه کرمان همراه با تامین قطعات مورد نیاز آن
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق کرمان
مهلت خرید اسناد از:1398/11/02
مهلت خرید اسناد تا:1398/11/08
تاریخ گشایش پاکت ها1398/11/28
میزان سپرده(ريال)2,380,000,000
روزنامه های درج آگهی:ابرار اقتصادی
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه 98-72.pdf