معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1398/09/12
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/14
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/26
میزان سپرده(ريال)450,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها:
pish1.zip