معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک مجموعه شامل UPS و اینورتر و رکتیفایر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1398/09/04
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/09
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/20
میزان سپرده(ريال)300,000,000
روزنامه های درج آگهی:شروع و سیاست روز
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
پیوست ها: