معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:بازسازی پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
مهلت خرید اسناد از:1398/09/03
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/07
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/23
میزان سپرده(ريال)1,550,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:بازسازی  پره‌های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن
پیوست ها:
پیش از فراخوان 9807.zip