معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید گوشت قرمز مصرفی (گوساله و گوسفندی) یکساله غذاخوری کارکنان شرکت مدیریت تولیدب برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/08/29
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/06
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/27
میزان سپرده(ريال)291,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf