معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید گوشت سفید مصرفی(مرغ،ماهی و بوقلمون) یکساله غذاخوری کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/08/29
مهلت خرید اسناد تا:1398/10/08
تاریخ گشایش پاکت ها1398/10/25
میزان سپرده(ريال)290,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:این مناقصه یک بار در مورخ 98/09/23 تجدید گردیده است.
پیوست ها:
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf